Bea van der Heide-Huijsmans nieuwe huurderscommissaris Wonen Midden-Delfland

Op voordracht van de huurders is Bea van der Heide-Huijsmans per 16 juni 2021 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Zij volgt hiermee Sophieke van Ginkel op. ‘Wij zijn blij met de benoeming van deze nieuwe commissaris’ geeft directeur-bestuurder Peter van Ling aan. ‘Bea brengt veel expertise en ervaring mee’.
Bea is werkzaam in de zorg en is momenteel adjunct-regiodirecteur bij Gemiva-SVG Groep, een organisatie die mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking ondersteunt.
Bea is een ervaren toezichthouder. Hiervoor was zij 8 jaar lid van de RvC bij Woning Stichting Nieuwkoop. Ook hier was zij huurderscommissaris en daarmee contactpersoon van de huurdersorganisatie.
De Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland bestaat uit vier toezichthouders. De andere drie leden zijn:

  • Ruben Peeters, voorzitter, profiel juridische zaken.
  • Karin de Graaf, vice-voorzitter, huurderscommissaris, profiel volkshuisvestelijk.
  • Roger Boxman, lid, profiel financiën en control.

Werkplan HVM

Huurdersvereniging Maasland 2020

Het jaar gaat snel. Door de corona geen ledenvergadering. Het is niet fijn als je elkaar niet op een ledenvergadering kunt ontmoeten. De eisen om een vergadering te mogen houden zijn streng daarnaast willen wij u niet in de problemen brengen. De penningmeester heeft in ieder geval wel met de kascontrolecommissie de boeken doorgesproken. Dat is namelijk noodzakelijk om voor 2021 in aanmerking te komen voor de geldelijke bijdrage van de Wonen Midden-Delfland.
Wat is er het afgelopen door het bestuur gedaan? Zij hebben vele malen overleg gehad met Wonen Midden-Delfland over zeer uit een lopende zaken. Zoals de verhoging, diversen klachten van huurders en overleg met gemeente en Wonen Midden-Delft over het aanbod van de bouwen woningen in Midden-Delfland in het bijzonder in Maasland.
Er worden twee projecten op gestart namelijk op de plaats van het gesloopte deel van het gemeentehuis en ter plaatse van de gesloopte Gereformeerde Kerk. Als het doorgaat worden er huurwoningen in het project opgenomen. Wonen Midden-Delfland is bezig met de aankoop van 375 woningen in gemeente Westland te weten Maasdijk. De woningstichting zal door over in de pers nadere mededelingen doen. Het woningbezit zal bij de huurdersvereniging Maasland worden ondergebracht. Zij zullen dan ook de belangen van deze huurders behartigen.
Veldensteyn loopt nu eindelijk de aannemer moet een aantal proeven doen. Geluidsmetingen in en buiten de woningen.
Aan de hand deze metingen zullen de noodzakelijke werkzaamheden plaatsvinden. Hofsingel heeft ook onze aandacht. Er zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden in middels opgestart. Momenteel zijn wij ook in gesprek met Wonen Midden-Delfland over het opladen van elektrische fietsen en scootmobiels. De reden is dat veel branden ontstaan tijdens het opladen van de scootmobiels en elektrische fietsen. Wij hopen u daarover zo spoedig als mogelijk hier over te berichten.

Ledenvergadering

Beste leden,
In verband met de heersende corona uitbraak was het afgelopen jaar niet mogelijk een ledenvergadering te beleggen. Wij streven ernaar om medio Maart 2021 alsnog een ledenvergadering bijeen te roepen als het mogelijk is. Wij zullen de definitieve datum tijdig bekend maken.

Participatieovereenkomst – April 2020.

2019 melden wij u dat wij, samen met huurdersvereniging Schiphoorn en Wonen Midden Delfland, bezig waren om te komen tot een participatie overeenkomst.
Deze overeenkomst bepaalt in hoeverre wij informatie-, adviesrecht- en instemminsrecht op het beleid van Wonen Midden Delfland krijgen, cq hebben volgens de nieuwe woningwet.
Op 7 april 2020 hebben de drie partijen deze overeenkomst getekend. De overeenkomst vindt u hieronder;klik tweemaal op de afbeelding en u krijgt de getekende overeenkomst te zien.

Registratiepunt Huurcommissie

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.
Wij willen uw vragen uw achterban op het bestaan van het registratiepunt te wijzen. Bijvoorbeeld in uw nieuwsbrief, via uw website, sociale media of andere kanalen. Hoewel de Woonbond vindt dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.
Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Registratiepunt
Kunt u door de coronacrisis de huur van uw woning niet meer betalen en denkt uw verhuurder niet met u mee? Dan kunt u dat hier registreren. De Huurcommissie houdt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij of verhuurders maatwerk leveren aan huurders die door coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.Het invullen van de vragen is alleen voor het verzamelen van gegevens. De Huurcommissie neemt de registraties niet inhoudelijk in behandeling.
Start registratie

Helpdesk
Huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk via 070-375 4300.
Houd dan uw huurcontract bij de hand. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Géén officiele procedure
Met deze registratie start u géén officiële procedure bij de Huurcommissie. Wilt u wel een officële procedure starten, zie Procedure.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bij veel huurders valt een dezer dagen weer de jaarlijkse huurverhoging op de mat. Voor huurders van een sociale (gereguleerde) huurwoning moet de huurverhoging aan veel wettelijke regels voldoen. Voldoet je huurverhogingsvoorstel niet aan de regels? Dan kun je succesvol bezwaar maken. De Woonbond heeft een online check(externe link) gepubliceerd waarmee je kunt controleren of bezwaar maken tegen de huurverhoging in jouw geval loont. Als dat zo is, levert de check een modelbezwaar die van toepassing is op jouw situatie.

Huurverhoging en inkomen
Zo mogen huishoudens met een inkomen tot €42.436 maximaal 4,1% huurverhoging krijgen. Huishoudens met een inkomen dat hier boven ligt kunnen maximaal 5,6% huurverhoging krijgen. AOW’ers, huishoudens van vier of meer personen en chronisch zieken of gehandicapten kunnen geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

Sociaal Huurakkoord
Voor veel sociale huurders bij corporaties zullen de huurverhogingen lager uitvallen. De woonbond heeft met corporaties afgesproken dat de gemiddelde huurverhoging niet hoger mag zijn dan inflatie. Dat betekent dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met 1,6% mogen stijgen.

Huurverlaging of bevriezing In het Sociaal Huurakkoord zijn ook afspraken gemaakt over huurverlaging en bevriezing voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs. Doe de check huurverlaging of huurbevriezing om te zien of je hiervoor in aanmerking komt. Er zijn corporaties die aangeven geen huurverlaging of bevriezing te doen, omdat het huurakkoord nog niet in wetgeving is gegoten. Maar de minister heeft bevestigd dat de afspraken voor huurverlaging en huurbevriezing in 2019 binnen de huidige wetgeving.

Huurderslijn
Hulp nodig bij het bezwaar maken tegen de huurverhoging, of andere vragen over je rechten als huurder? Probleem met te hoge servicekosten of achterstallig onderhoud? Leden van de Woonbond kunnen hiervoor terecht bij
de Huurderslijn, onze juridische ledendienst.

Participatie overeenkomst

Vorig jaar melden wij u dat wij samen met huurdersvereniging Schiphoorn en Wonen Midden Delfland bezig waren om te komen tot een participatie overeenkomst.
Deze overeenkomst bepaalt in hoeverre wij informatie-, adviesrecht- en instemminsrecht op het beleid van Wonen Midden Delfland krijgen, cq hebben volgens de nieuwe woningwet.
Welnu het komende eerste kwartaal hopen wij tot een afronding te komen.
Daarna zullen wij de overeenkomst op de site publiceren.

Nieuws van het bestuur

Het einde van 2019 nadert met rasse schreden. Een jaar waar vele onderwerpen met WMD zijn besproken zoals;

 • De problemen rond het complex Veldesteyn wat al 3 jaar loopt maar waarin op 19 november 2019 goede afspraken zijn gemaakt. Nu maar hopen op een snelle afhandeling door de aannemer ABB,
 • Er zijn weer afspraken gemaakt inzake de huurverhogingen voor 2019,
 • Er is weer een eet en praat mee gehouden waarin de bewoners mee konden doen aan een vragenlijst. Jammer dat de blanco stemmers niet zichtbaar waren?
 • De prestatie afspraken tussen gemeente WMD en de huurdersverenigingen worden mogelijk dit jaar nog afgerond?
 • Ook is er gesproken over communicatie tussen bewoners WMD maar ook HVM. Dit blijkt nog steeds een heel moeilijk punt te zijn. Hopelijk komt daar in 2020 verbetering in.
 • Wonen Midden-Delfland vierde met de huurders en steakholders haar 100 jarig bestaan. Best een mijlpaal om bij stil te staan. Vanaf deze plaats feliciteren wij WMD van harte met het bereiken van deze respectabele leeftijd.
 • Nu zijn wij bezig met het maken van een samenwerkingsovereenkomst met WMD.
 • Wij zijn blij u te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met twee leden van het bestuur van de SPD.

U ziet er is veel werk aan de winkel geweest afgelopen jaar en er staat ons nog veel te wachten.
Niettemin wensen wij het bestuur van Huurdersvereniging Maasland al onze leden en prettige kerstdagen toe maar bovenal een genotvol wonen in 2020 toe.