Uitgenodiging algemene ledenvergadering 25 april 2024

Geachte huurders van Wonen Midden-Delfland,
Hierbij wordt u namens het bestuur van HVMM van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering en informatieavond op donderdagavond 25 april 2024 in de grote zaal van Singelhof, Hofsingel 18a, 3155 AL Maasland. De vergadering is toegankelijk voor alle huurders van Wonen Midden-Delfland wonende te Maasland en Maasdijk.

We ontmoeten u graag. De koffie staat klaar om 19:15 uur en we beginnen om 19.30 uur.

Naast de gebruikelijke agendapunten praten we u bij over actuele zaken die spelen. Na de koffiepauze wordt u bijgepraat door energiecoaches, specialisten op het gebied van verduurzaming van de woning.
AGENDA
1. Opening voorzitter.
2. Vaststellen agenda en mededelingen.
3. Verslag Ledenvergadering 06-04-2023.
4. Begroting 2024** en financieel jaarverslag 2023.
(De begroting en het financieel jaarverslag 2023 wordt beschikbaar gesteld)
5. Jaarverslag 2023.
6. Beknopt overzicht actuele zaken.
7. Rondvraag.
8. Sluiting van de vergadering.
9. Pauze

Na de pauze.

Energiecoaches .
De Energiecoach vertelt hoe u energie kunt besparen in uw woning. Ze
weten alles over het energiegebruik van apparaten in huis en over slim
verwarmen, over isoleren en over energiebesparende gewoontes. Een
energiecoach kan wel voor 15% energiebesparing zorgen!

Na afloop een goed moment om onze bestuursleden persoonlijk te benaderen met zaken die u bezighouden.

Namens het bestuur HVMM, TOT ZIENS op donderdagavond 25 april 2024.
Secretariaat: Frans de Bruijn, Telefoon: 06-51700819,
E-mail: info@huurdersverenigingmaasland.nl

Bea van der Heide-Huijsmans nieuwe huurderscommissaris Wonen Midden-Delfland

Op voordracht van de huurders is Bea van der Heide-Huijsmans per 16 juni 2021 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Zij volgt hiermee Sophieke van Ginkel op. ‘Wij zijn blij met de benoeming van deze nieuwe commissaris’ geeft directeur-bestuurder Peter van Ling aan. ‘Bea brengt veel expertise en ervaring mee’.
Bea is werkzaam in de zorg en is momenteel adjunct-regiodirecteur bij Gemiva-SVG Groep, een organisatie die mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking ondersteunt.
Bea is een ervaren toezichthouder. Hiervoor was zij 8 jaar lid van de RvC bij Woning Stichting Nieuwkoop. Ook hier was zij huurderscommissaris en daarmee contactpersoon van de huurdersorganisatie.
De Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland bestaat uit vier toezichthouders. De andere drie leden zijn:

    • Ruben Peeters, voorzitter, profiel juridische zaken.
    • Karin de Graaf, vice-voorzitter, huurderscommissaris, profiel volkshuisvestelijk.
    • Roger Boxman, lid, profiel financiën en control.