Werkplan HVM

Een organisatie die goed en beleidmatig te werk gaat maakt veelal een werkplan. In dit werkplan wordt voor de komende periode door het bestuur bepaald waarin zij zich, in het komende jaar voor inzet.

Dit werkplan biedt in de eerste plaats de huurderorganisatie zelf het nodige houvast.

In het werkplan wordt omschreven met welke activiteiten de huurderorganisatie zich in de komende periode gaat bezig houden en welke resultaten men wil behalen.

Een goed werkplan is gebaseerd op zaken die bewoners van belang vinden bv het onderhoud van de woningen , huurverhoging, communicatie. Een werkplan dient ook om de bewoners te informeren over wat ze van de huurderorganisatie kunnen en mogen verwachten in de komende tijd.

Tot slot biedt een werkplan de mogelijkheid om bij de gemeente en andere partijen bekendheid te geven aan het bestaan en de activiteiten van de huurderorganisatie.

In het werkplan kan worden bepaald welke kennis en deskundigheid nodig zijn voor de activiteiten en of de huurderorganisatie in huis heeft. Zonodig kan worden overwogen externe deskundigen in te schakelen. Een werkplan is ook onmisbaar voor het opstellen van een begroting en het dient als basis om achteraf- in het jaarverslag- te checken welke activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Het werkplan bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

Concrete doelen, acties en activiteiten,communicatie met de achterban,publiciteit, deskundigheid, taakverdeling, tijdsplanning en begroting.

Het werkplan van de HVM voor 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Concrete doelen: ontwikkelingen t.a.v nieuwbouw, verlichting achterpaden,  tegelbestrating en energie besparende maatregelen.

2. Acties en activiteiten: voorbereiden van overleg met verhuurder over de huurverhoging, afspraken maken met de verhuurder over het meerjaren onderhoudsplan,

3. Communicatie met de achterban en andere doelgroepen zoals overleg met de gemeente Midden-Delfland, de woningstichting, de huurdersvereniging Schiphoorn, de Woonbond en SPD.

4. Taakverdeling:Overleg met  WMD en de gemeente Midden-Delfland; Frans de Bruijn, Winfried Alsemgeest en Gerrit v.d. Wal en Dick Tuitel. Overleg met WMD betreffende Singelhof, Punt en Dijkhuizen door Rob Noordermeer en Anneke Keijzer van SPD.

5. Begroting: Bijhouden Financiën, Maken van begrotingen.

 Gerrit van de Wal.   

December 2019