Registratiepunt Huurcommissie

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.
Wij willen uw vragen uw achterban op het bestaan van het registratiepunt te wijzen. Bijvoorbeeld in uw nieuwsbrief, via uw website, sociale media of andere kanalen. Hoewel de Woonbond vindt dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.
Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Registratiepunt
Kunt u door de coronacrisis de huur van uw woning niet meer betalen en denkt uw verhuurder niet met u mee? Dan kunt u dat hier registreren. De Huurcommissie houdt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij of verhuurders maatwerk leveren aan huurders die door coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.Het invullen van de vragen is alleen voor het verzamelen van gegevens. De Huurcommissie neemt de registraties niet inhoudelijk in behandeling.
Start registratie

Helpdesk
Huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk via 070-375 4300.
Houd dan uw huurcontract bij de hand. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Géén officiele procedure
Met deze registratie start u géén officiële procedure bij de Huurcommissie. Wilt u wel een officële procedure starten, zie Procedure.

Afgelast: ledenvergadering 26 maart

Beste leden,
In verband met de coronauitbraak gaat de ledenvergadering van 26 maart aanstaande niet door.
Zodra het weer mogelijk is ontvangt u van ons een nieuwe uitnodiging.

Namens het bestuur,
Frans de Bruijn

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bij veel huurders valt een dezer dagen weer de jaarlijkse huurverhoging op de mat. Voor huurders van een sociale (gereguleerde) huurwoning moet de huurverhoging aan veel wettelijke regels voldoen. Voldoet je huurverhogingsvoorstel niet aan de regels? Dan kun je succesvol bezwaar maken. De Woonbond heeft een online check(externe link) gepubliceerd waarmee je kunt controleren of bezwaar maken tegen de huurverhoging in jouw geval loont. Als dat zo is, levert de check een modelbezwaar die van toepassing is op jouw situatie.

Huurverhoging en inkomen
Zo mogen huishoudens met een inkomen tot €42.436 maximaal 4,1% huurverhoging krijgen. Huishoudens met een inkomen dat hier boven ligt kunnen maximaal 5,6% huurverhoging krijgen. AOW’ers, huishoudens van vier of meer personen en chronisch zieken of gehandicapten kunnen geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

Sociaal Huurakkoord
Voor veel sociale huurders bij corporaties zullen de huurverhogingen lager uitvallen. De woonbond heeft met corporaties afgesproken dat de gemiddelde huurverhoging niet hoger mag zijn dan inflatie. Dat betekent dat de huurprijzen bij corporaties gemiddeld maximaal met 1,6% mogen stijgen.

Huurverlaging of bevriezing In het Sociaal Huurakkoord zijn ook afspraken gemaakt over huurverlaging en bevriezing voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs. Doe de check huurverlaging of huurbevriezing om te zien of je hiervoor in aanmerking komt. Er zijn corporaties die aangeven geen huurverlaging of bevriezing te doen, omdat het huurakkoord nog niet in wetgeving is gegoten. Maar de minister heeft bevestigd dat de afspraken voor huurverlaging en huurbevriezing in 2019 binnen de huidige wetgeving.

Huurderslijn
Hulp nodig bij het bezwaar maken tegen de huurverhoging, of andere vragen over je rechten als huurder? Probleem met te hoge servicekosten of achterstallig onderhoud? Leden van de Woonbond kunnen hiervoor terecht bij
de Huurderslijn, onze juridische ledendienst.

Participatie overeenkomst

Vorig jaar melden wij u dat wij samen met huurdersvereniging Schiphoorn en Wonen Midden Delfland bezig waren om te komen tot een participatie overeenkomst.
Deze overeenkomst bepaalt in hoeverre wij informatie-, adviesrecht- en instemminsrecht op het beleid van Wonen Midden Delfland krijgen, cq hebben volgens de nieuwe woningwet.
Welnu het komende eerste kwartaal hopen wij tot een afronding te komen.
Daarna zullen wij de overeenkomst op de site publiceren.

Werkplan HVM

Een organisatie die goed en beleidmatig te werk gaat maakt veelal een werkplan. In dit werkplan wordt voor de komende periode door het bestuur bepaald waarin zij zich, in het komende jaar voor inzet.

Dit werkplan biedt in de eerste plaats de huurderorganisatie zelf het nodige houvast.

In het werkplan wordt omschreven met welke activiteiten de huurderorganisatie zich in de komende periode gaat bezig houden en welke resultaten men wil behalen.

Een goed werkplan is gebaseerd op zaken die bewoners van belang vinden bv het onderhoud van de woningen , huurverhoging, communicatie. Een werkplan dient ook om de bewoners te informeren over wat ze van de huurderorganisatie kunnen en mogen verwachten in de komende tijd.

Tot slot biedt een werkplan de mogelijkheid om bij de gemeente en andere partijen bekendheid te geven aan het bestaan en de activiteiten van de huurderorganisatie.

In het werkplan kan worden bepaald welke kennis en deskundigheid nodig zijn voor de activiteiten en of de huurderorganisatie in huis heeft. Zonodig kan worden overwogen externe deskundigen in te schakelen. Een werkplan is ook onmisbaar voor het opstellen van een begroting en het dient als basis om achteraf- in het jaarverslag- te checken welke activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Het werkplan bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

Concrete doelen, acties en activiteiten,communicatie met de achterban,publiciteit, deskundigheid, taakverdeling, tijdsplanning en begroting.

Het werkplan van de HVM voor 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Concrete doelen: ontwikkelingen t.a.v nieuwbouw, verlichting achterpaden,  tegelbestrating en energie besparende maatregelen.

2. Acties en activiteiten: voorbereiden van overleg met verhuurder over de huurverhoging, afspraken maken met de verhuurder over het meerjaren onderhoudsplan,

3. Communicatie met de achterban en andere doelgroepen zoals overleg met de gemeente Midden-Delfland, de woningstichting, de huurdersvereniging Schiphoorn, de Woonbond en SPD.

4. Taakverdeling:Overleg met  WMD en de gemeente Midden-Delfland; Frans de Bruijn, Winfried Alsemgeest en Gerrit v.d. Wal en Dick Tuitel. Overleg met WMD betreffende Singelhof, Punt en Dijkhuizen door Rob Noordermeer en Anneke Keijzer van SPD.

5. Begroting: Bijhouden Financiën, Maken van begrotingen.

 Gerrit van de Wal.   

December 2019

Nieuws van het bestuur

Het einde van 2019 nadert met rasse schreden. Een jaar waar vele onderwerpen met WMD zijn besproken zoals;

  • De problemen rond het complex Veldesteyn wat al 3 jaar loopt maar waarin op 19 november 2019 goede afspraken zijn gemaakt. Nu maar hopen op een snelle afhandeling door de aannemer ABB,
  • Er zijn weer afspraken gemaakt inzake de huurverhogingen voor 2019,
  • Er is weer een eet en praat mee gehouden waarin de bewoners mee konden doen aan een vragenlijst. Jammer dat de blanco stemmers niet zichtbaar waren?
  • De prestatie afspraken tussen gemeente WMD en de huurdersverenigingen worden mogelijk dit jaar nog afgerond?
  • Ook is er gesproken over communicatie tussen bewoners WMD maar ook HVM. Dit blijkt nog steeds een heel moeilijk punt te zijn. Hopelijk komt daar in 2020 verbetering in.
  • Wonen Midden-Delfland vierde met de huurders en steakholders haar 100 jarig bestaan. Best een mijlpaal om bij stil te staan. Vanaf deze plaats feliciteren wij WMD van harte met het bereiken van deze respectabele leeftijd.
  • Nu zijn wij bezig met het maken van een samenwerkingsovereenkomst met WMD.
  • Wij zijn blij u te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met twee leden van het bestuur van de SPD.

U ziet er is veel werk aan de winkel geweest afgelopen jaar en er staat ons nog veel te wachten.
Niettemin wensen wij het bestuur van Huurdersvereniging Maasland al onze leden en prettige kerstdagen toe maar bovenal een genotvol wonen in 2020 toe.